Monthly Archives: 2005年12月

“地产”经纪

屋企比较成功买咗两个单位,今日听到有人想买嘅时候,比原来贵咗30%,而且位置都冇 … 继续阅读

发表在 Uncategorized | 4条评论

英特纳雄耐尔

英特纳雄耐尔万岁!一早起身就听到呢只个,真係攞我命。难得星期六休息,竟然有人成朝 … 继续阅读

发表在 Uncategorized | 一条评论

第五版人民币

      第一次从贱行ATM里面按出嚟,结果去招行ATM存返入去死都唔认,开始 … 继续阅读

发表在 Uncategorized | 3条评论